วิสัยทัศน์ห้องสมุดสีเขียว

วิสัยทัศน์     

Green CMRU Library : Green Learning Society

พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความรู้ ความตระหนักและจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

  1. มีทรัพยากรสารสนเทศและบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. บุคลากรสำนักหอสมุดมีความรู้ความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรสำนักหอสมุดและผู้ใช้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม