ข่าวกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

รายการทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุดจัดโครงการ CMRU Library แชร์เป๋า เฮาหื้อยืม 2019
26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Green collection
26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
14 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
7 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (D.I.Y.)
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ข่าวกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคำขวัญรณรงค์การประหยัดพลังงาน ในโครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุด
1 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข่าวกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุดจัดการอบบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการแนวทางการลดใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5 ส.
4 มกราคม พ.ศ. 2561