การนำเสนอโครงการหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดดำเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น

นิตยสารเพลิน

Plearn ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563