สำนักหอสมุด จัดงานแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่องห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2563