สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

14 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ในกิจกรรมนี้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วมมือกันทำความสะอาดโดยรอบอาคาร และตกแต่งต้นไม้ให้สวยงาม

ในตอนบ่ายทางสำนักหอสมุดได้มีกิจกรรม 5 ส  โดยให้มีการจัดเก็บโต๊ะทำงานและบริเวณที่รับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น คัดแยกของเหลือใช้ โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดการห้องสมุดสีเขียว มีการให้คะแนนและมอบรางวัลกับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดด้วย

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่

ภาพกิจกรรม


Green CMRU Library : Green Learning Society
พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม