บริการฝึกอบรม

          สำนักหอสมุด จัดบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่สมาชิกห้องสมุด โดยโปรแกรมที่จัดสอนประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. การแนะนำการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) : ได้แก่ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) การยืมหนังสือต่อ (Renew) การจองหนังสือ (Request) การยืมระหว่างวิทยาเขต (Book Delivery)
  2. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
  3. การจัดทำรายการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

          สำหรับอาจารย์ประจำรายวิชาต่าง ๆ สามารถติดต่อขอให้บรรณารักษ์เป็นวิทยากรสอนหรือแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช้สถานที่ห้องฝึกอบรมของสำนักหอสมุดหรือตามห้องที่คณะจัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าและสนับสนุนการวิจัย หรือโทร 0-5388-5902 ติดต่อคุณฐิติกา อาษากิจ บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

โครงการ Smart Users โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด(Library Orientation)