วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา


ปรัชญา

     การเรียนรู้ตลอดชีวิตนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (Mission)

1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2. พัฒนาสำนักหอสมุด ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. พัฒนาคุณภาพงานบริการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 


ค่านิยมหลัก Core Value สำนักหอสมุด      

L Lifelong learning สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
I Information พร้อมพรั่งด้วยสารสนเทศ
B Body of Knowledge เติมเต็มความรู้
R Reading ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
A Access เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
R Research สนับสนุนการวิจัย
Y Yours ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

 


เอกลักษณ์ สำนักหอสมุด

         SMART @ CMRU Library


อัตลักษณ์ สำนักหอสมุด

         "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"