ดาวน์โหลด์แบบฟอร์ม สำหรับผู้ใช้บริการ

แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องสมุด
  1. แบบฟอร์มขอใช้ระบบ VPN
  2. โลโก้สำนักหอสมุด

แบบฟอร์มกิจกรรมของสำนักหอสมุด
  1. ใบสมัครการเข้าร่วมประกวดแช๊ะแอนด์-แชร์-Cmru-Library