ข่าวทั้งหมด

รายการทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
26 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเชิญชม นิทรรศการ เอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ 4 ชนเผ่า สู่รากเหง้าเเห่งวัฒนธรรม
26 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามตามผลและการสรุปผลการดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่น
27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การอบรมรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)
26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การอบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย หัวข้อการใช้ e-Books เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0
21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูล General Science Collection, Educators Reference Complete และการใช้ e-Books
15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายการประเมินตนเอง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประกวดการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ‼ ผลการประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในองค์กร
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 31 ก.ค. 2562
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรม การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด(Library Orientation) ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด(Library Orientation) รับคะแนนกิจกรรม 3 หน่วยกิต
24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์
17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวลาเปิดให้บริการช่วงปิดภาคเรียนในวันที่ 11 - 27 มิ.ย. 2562
11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้บริการสำนักหอสมุดและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ” ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร เรื่อง การสิบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ
4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง
1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM DAY หัวข้อการบริหารเชิงรุก
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขนมไทยไฉไลสร้างรายได้ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวลาเปิดให้บริการ ช่วงก่อนสอบภาคการศึกษาฤดูร้อนปี 2561
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงาน KM Day 2019
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม Coffee Talk กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km day หัวข้อ การหาทุนวิจัยให้เหมาะกับเรา
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การสัมมนาภารกิจส่งเสริมการอ่านและสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย สู่ 95 ปี
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันพืชมงคล
30 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดจัดโครงการ CMRU Library แชร์เป๋า เฮาหื้อยืม 2019
26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Green collection
26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
19 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันสงกรานต์
10 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดแจ้งบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ย้ายไปให้บริการที่ชั้น 6
10 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีแก่นางธญา ตันติวราภา พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดสำนักหอสมุด ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
9 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการตัดตุงล้านนา ภูมิปัญญาคนเมือง
9 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
9 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุด
7 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ทำการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดศูนย์แม่ริม
3 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันจักรี
31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าอบรมการออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศสำนักงานและจดหมายเหตุขององค์กร
27 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
26 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
15 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
14 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
12 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
8 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
7 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ
4 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมตอบแบบสอบถามดุษฎีนิพนธ์
1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด แจ้งเวลาเปิดให้บริการในช่วงสอบปลายภาคเรียน
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ใช้บริการนำส่งเอกสาร (IRDS)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดโครงการ Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ณ ห้องโถง สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม"
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ "ศุกร์สุขสันต์"
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวจิตรดา หมั่นขีด ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ “KM กับการบริการเชิงรุก”
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดได้เข้าร่วมจัดทำห้องสมุดตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 10/2562
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมจัด นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด หัวข้อ Library 4.0 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562