ข่าวกิจกรรม

รายการทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “ตัดตุงไส้หมู”
9 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง Electronic information for decision
8 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี
25 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง calling line by e_doc 2021
25 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ
10 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM หัวข้อ Books Suggestion Service บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมในโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ : Friends of Library
3 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11
1 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย (Smart Users)
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้ต้อนรับนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง เชียงใหม่ ศรช.เอ็มพาวเวอร์
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop ดอกกุหลาบจากกระดาษสา
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
บุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรการจัดการความรู้ KM
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
13 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ วิธีการจัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ”
13 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง “ขอไข่หรรษา ข้างในนั้นหนาจะเป็นอะไร”
28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการ Library Care the Bear
17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563
15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำความเชื่อมโยง สำนักหอสมุด ปีงบประมาณ 2564
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย(Smart Users)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop “จีบคลีนพิชิตใจเธอ”
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น
6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ.2563
28 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมทำบุญสำนักหอสมุด ประจำปี 2563
25 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ และงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563
25 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดงานแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563
22 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่องห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
14 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
10 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประกวดภาพถ่าย กิจกรรม แชะ&แชร์ หัวข้อ CMRU Library New Normal
27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด
18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop การวาดภาพสีน้ำ
17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมทำบุญสำนักหอสมุด ประจำปี 2563
15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมโครงการ Happy Workplace
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการอบรมสำหรับห้องสมุด : สุข สนุก ปลูกการเรียนรู้
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัย
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre-University) ในหัวข้อ “Smart users : Smart teachers”
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดฝึกอบรม เรื่องการออกแบบห้องสมุด สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด ประจำปี2563
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
30 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ดำเนินการสารฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาด
20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “จัดการเวลาง่ายๆ By Google Calendar”
16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
6 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
5 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ การขับเคลื่อนการบริการสำนักหอสมุด ด้วยการจัดการความรู้และนวัตกรรม
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อการดำเนินการจัดการความรู้ (KM)
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม
20 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40
20 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
16 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10
15 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
12 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมในโครงการ Smart User: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้า
18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมในโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ Friends of Library
18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่และการประชุมวิชาการ เรื่อง
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2019
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดทำกระทง
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
26 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเชิญชม นิทรรศการ เอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ 4 ชนเผ่า สู่รากเหง้าเเห่งวัฒนธรรม
26 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามตามผลและการสรุปผลการดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่น
27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การอบรมรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)
26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การอบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย หัวข้อการใช้ e-Books เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0
21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายการประเมินตนเอง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประกวดการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในองค์กร
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 31 ก.ค. 2562
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรม การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด(Library Orientation) ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์
17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้บริการสำนักหอสมุดและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ” ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร เรื่อง การสิบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ
4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง
1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM DAY หัวข้อการบริหารเชิงรุก
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขนมไทยไฉไลสร้างรายได้ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม Coffee Talk กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km day หัวข้อ การหาทุนวิจัยให้เหมาะกับเรา
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การสัมมนาภารกิจส่งเสริมการอ่านและสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย สู่ 95 ปี
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Green collection
26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
19 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการตัดตุงล้านนา ภูมิปัญญาคนเมือง
9 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
9 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ทำการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดศูนย์แม่ริม
3 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าอบรมการออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศสำนักงานและจดหมายเหตุขององค์กร
27 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
26 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
15 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
14 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
12 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
8 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
7 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ
4 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดโครงการ Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ณ ห้องโถง สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม"
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ "ศุกร์สุขสันต์"
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวจิตรดา หมั่นขีด ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ “KM กับการบริการเชิงรุก”
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดได้เข้าร่วมจัดทำห้องสมุดตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 10/2562
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมจัด นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด หัวข้อ Library 4.0 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562