สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อ สะดวกโอนไหมคะ !

7 เมษายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM โดยมี   คุณแสงเพชร อินสมวงค์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด กลุ่มงานบริการสารสนเทศ  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “สะดวกโอนไหมคะ !”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจในการจ่ายค่าปรับกรณีการส่งหนังสือเกินเวลา และเป็นแนวทางในการให้บริการแบบใหม่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ต่อผู้ใช้บริการ ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"