จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

31 มกราคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในการนี้ได้มีการเสนอพิจารณาสถานที่ตั้งหอจดหมายเหตุ การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องราชภัฏเชียงใหม่ในความทรงจำ รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องวิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการจัดทำคู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด        

ณ ห้องประชุมสภาหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"