สำนักหอสมุดเข้าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 จัดโดย ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ โดย นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานชมรม ห้องสมุดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อ  เส้นทางสู่ห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ โดยโรงเรียนห้องสมุดต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ และห้องสมุดภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ อาจารย์ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา

ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ในรอบปีที่ผ่านมาของ ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ โดย นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ และเข้าการศึกษาดูงานท้องฟ้าจำลอง พร้อมชมนิทรรศการดาราศาสตร์ และหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแอนโดรเมดา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"