ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI

2 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดย สุรดา ปฐวีวิจิตร

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

เป็นฐานข้อมูลใหญ่ระดับชาติของจีน
ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยชิงหัว และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง ครบคลุมเนื้อหาทุกด้าน
เช่น การแพทย์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เกษตรกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา ฯลฯ
ตั้งแต่ปี 1999 – ปัจจุบัน แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF Files

ได้แต่ตั้งบัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

สามารถเข้าใช้งานได้ที่
www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=DB&title=TrialDB

ผ่านเครือข่าย Internet มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ SSL-VPN เท่านั้น
ดูวิธีการเข้าใช้งาน SSL-VPN ได้ที่นี่
www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=menu&gcode=1549424676


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library