แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย สุรดา ปฐวีวิจิตร

สำนักหอสมุดปิดให้บริการ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา
>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่
http://www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=menu&gcode=1549424262&lang&fbclid=IwAR3BceXT714Y9RJ7Z_n7uckmm47a9llG-KeZhpMRtYG5Uw-WCumpsOfEBEU


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library