แจ้งปิดให้บริการในวันสงกรานต์

10 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย สุรดา ปฐวีวิจิตร

สำนักหอสมุดปิดให้บริการ วันที่ 12-16 เมษายน 2562 เนื่องในวันสงกรานต์

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา
>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่ http://www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=menu&gcode=1549424262&lang


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library