สำนักหอสมุด เข้าอบรมการออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศสำนักงานและจดหมายเหตุขององค์กร

27 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  หัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศสำนักงานและจดหมายเหตุขององค์กร รุ่นที่ 2

ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการจัดการสารสนเทศสำนักงานและการจัดการจดหมายเหตุขององค์กร ให้อยู่ในรูปดิจิทัล และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศสำนักงานและจดหมายเหตุขององค์กร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิง และพัฒนาเป็นแหล่งความรู้ขององค์กรต่อไป

วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"