แจ้งปิดให้บริการในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

20 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย สุรดา ปฐวีวิจิตร

สำนักหอสมุดปิดให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่ http://www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=menu&gcode=1549424262&lang=


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library