หลักสูตร การจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรม

แบบทดสอบก่อนการอบรม

แบบทดสอบหลังการอบรม

แบบประเมินโครงการอบรม Smart Users