บริการวารสารทันสมัย

          เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็ม ของวารสารที่บอกรับในรูปแบบตัวเล่ม (Print) ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดส่งหน้าปกและหน้าสารบัญวารสารผ่านทาง E-mail โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ในการเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็มได้อย่างตรงตามความต้องการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการเข้าถึงข่าวสารได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว

รายชื่อวารสารทั้งหมด

​สมัครใช้บริการ