ฐานข้อมูลทดลองใช้

รายการทั้งหมด
E
EEWOWW

EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authering tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริป...

A
Academic Reference (AR)

ฐานข้อมูลที่รวบรวม หนังสือ และวารสารชั้นนำ ของจีนที่ถูกแปลจากต้นฉบับภาษาจีน เป็นภาษาอังกฤษ (Full text) โดยผู้เชียวชาญด้านภาษา มีรายการกว่า 1.2 ล้านรายการ ประกอบด้วยข้อมูล Journals, Dissertations &a...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

C
China Academic Journals Full-text Database (CJFD)

เป็นฐานข้อมูลวารสาร ภาษาจีน ใหญ่ที่สุด มีวารสารถึง11,215 ชื่อ และ บทความ 65.2 ล้านบทความ (Full text) ตั้งแต่ปี 1994 และรวมถึงวารสารวิชาการและวารสารทั่วไปของจีน ครอบคลุม ถึง 168 สาขาวิชา ที่รวบรวมวา...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

C
China Data Insights (CDI)

ฐานข้อมูลภายในขนาดใหญ่ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ถูกนำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดในทุกอุตสาหกรรม ประกอบด้วยหนังสือทางสถิติมากกว่า1,086 เล่ม 1.4 ล้านตาราง ตัวชี้วัด 13 ล้านตัว นำเสน...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม