ӹѡԷºԡ෤ʹ ԷҪѯ§
ӹѡԷºԡ෤ʹ ԷҪѯ§
book
Link
  วิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์
  ฐานข้อมูลวิจัยไทย
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 

งานห้องสมุด
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน15 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการกับนักศึกษาอาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดประเทศไทย
(ThaiLIS)
ProQuest ABI/INFORM Complete
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.proquest.com/abicomplete/business/fromDatabasesLayer?accountid=31937

[คู่มือการใช้งาน]
ProQuest Dissertation & Theses
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.proquest.com/pqdtglobal/index?accountid=31937
ProQuest ebrary® e-books
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ebook ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 130,000 รายชื่อ ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 700 สำนักพิมพ์ เช่น Oxford University Press, Cambridge University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Springer, John Wiley & Sons, MIT Press, Taylor & Francis, The McGraw-Hill Companies เป็นต้น
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.proquest.com/ebrary/business/fromBasicHomePage?accountid=31937

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM(Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณนุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://portal.acm.org/dl.cfm
H.W.Wilson
เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology , Art , Business , Education , General Science , Humanilities , Library and Information Science, Social Sciences , Law ,General Interest , Biological&Agricultural Science
ลิงค์เว็บไซต์ : H.W.Wilson
Academic Search Premier
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?autype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=a9h

Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านทางการศึกษาที่มีเนื้อหาคอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?autype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ehh

Computers & Applied Sciences Complete
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?autype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih

SpringerLink

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.link.springer.com/

ISI Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://isiknowledge.com

Emerald Management (EM92)
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ
ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.emeraldinsight.com/

American Chemical Society Journal (ACS)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
ลิงค์เว็บไซต์ : http://pubs.acs.org/

ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.sciencedirect.com/

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าถึงได้บางบทความเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2557.php
ลิงค์เว็บไซต์ : http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

TDC : ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)เป็นการจัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม
(Full text)พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แห่ง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที
โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 58,392 รายการ
ลิงค์เว็บไซต์ : http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php
ลิงค์สำรอง : http://www.thailis.or.th/tdc/
                  
http://dcms.thailis.or.th/tdc/
                  
http://tdc.thailis.or.th/tdc/

The Senate Electronic library : ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
ฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการความรู้ด้านกฎหมาย และอื่น ๆ ตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของวุฒิสภา อาทิ พระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ ข้อมูลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งและกระบวนการถอดถอน ตัวอย่างรายงานวิจัยและวารสารภายใต้ลิขสิทธิ์ของวุฒิสภา
ลิงค์เว็บไซต์ : http://library.senate.go.th/

หมายเหตุ ท่านสามารถใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(ReferenceDatabase)เพื่อการสืบค้นได้เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะไม่สามารถใช้งานได้

ฐานข้อมูลทดลองใช้

EBSCO eBook Collection
        EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibrary) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน (unlimited users) แต่เมื่อต้องการอ่านฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น การสั่งพิมพ์ หรือบันทึก สามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า กรณีต้องการบันทึกไฟล์ (Download) ผู้ใช้งานต้อง Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ โดยระบบกำหนดเวลาให้ยืมได้นาน 168 ชั่วโมง
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uip&group=main&profile=ehost&defaultdb=nlebk
 

ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 053-885917    อีเมล์ : thaya_t@cmru.ac.th


ӹѡԷºԡ෤ʹ ԷҪѯ§
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5388-5903, โทรสาร. 0-5388-5900