Library Orientation : การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด

เอกสารประกอบการอบรม

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินโครงการอบรม