Library Orientation : รู้จักสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสารประกอบการอบรม

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินโครงการอบรม