WEB OPAC : สืบค้นรายการหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจ โครงการเห็ดสารพัดความสุข

สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาชั้นปี 2 3 4 เข้าร่วมอบรม

นิตยสารเพลิน

นิตยสารเพลิน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564