สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

CMRUlogo

Search CMRU Discovery Service:
Keyword Title Author

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแซนวิชสร้างรายได้ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เรื่อง การทำแซนวิช

สำนักหอสมุด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำห้องสมุดสีเขียว ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

สำนักหอสมุดจัดทำโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน