สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด มีความประสงค์จะจัดจ้าง ปรับปรุงภายในห้องสมุด จำนวน 1 รายการ โดย วิธีตกลงราคา


ด้วยสำนักหอสมุด มีความประสงค์จะจัดจ้าง ปรับปรุงภายในห้องสมุด จำนวน  1  รายการ  โดยวิธีตกลงราคา จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้

  1. กำหนดการชี้สถานที่ วันที่  1  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00 น. ณ สำนักหอสมุด
  2. กำหนดยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่  4  สิงหาคม   2560 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ  งานพัสดุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 8
  3. กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน และกำหนดส่งมอบงานภายใน  45   วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
  4. การพิจารณาผลจะพิจารณาราคารวม
  5. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  7  สิงหาคม  2560  เวลา 9.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารหอสมุด

รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

 

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560