สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานภายในหน่วยงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการสารสนเทศและบริการสนับสนุนการวิจัย การจัดการห้องสมุดดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุด วันอังคาร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560