สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดทำห้องสมุดเพื่อสนองพระราชดำริโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  นำบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำห้องสมุดเพื่อสนองพระราชดำริโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่โรงเรียน.ตชด.เบญจมะ 1 อ.เวียงแหง เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่  24-27 พฤศจิกายน 2560

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560