สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate พร้อม Harvard University e-Books


ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate พร้อม Harvard University e-Books วิทยากรโดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCOhost และการใช้ฐานข้อมูลวารสาร รวมทั้งการนำเสนอ Case Study ของสำนักพิมพ์ Emerald ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านการจัดการ

นวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

หากต้องการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ โทร. 0-5388-5911 หรือ 0-5388-5902

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561