สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดทำห้องสมุดเพื่อสนองพระราชดำริโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  นำทีมผู้บริหารและบุคลากร จัดทำห้องสมุดเพื่อสนองพระราชดำริโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่โรงเรียน.ตชด.ปายสองแง่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน,ศกร.ตชด.บ้านลุกข้าวหลาม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560