สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทำบัตรเข้าห้องสมุด ฟรี !!!


ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  ทำบัตรเข้าห้องสมุด ฟรี !!!

เพื่อใช้ยืมทรัพยากรสารสนเทศและใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ในวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ บริเวณลานเพลิน หน้าห้องสมุด ทำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงแก่เจ้าหน้าที่

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561