สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับสืบค้นข้อมูล (SSL VPN Concurrent) จำนวน 1 ชุด


สำนักหอสมุด มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับสืบค้นข้อมูล (SSL VPN Concurrent) จำนวน 1 ชุด จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้

  1. กำหนดการชี้สถานที่ วันที่  31 ตุลาคม  2560  เวลา 11.00 น. ณ ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  2. กำหนดยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2560 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ  งานพัสดุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 8
  3. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  7  พฤศจิกายน  2560  เวลา 9.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารหอสมุด

รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560