สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ”


สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ”

วิทยากรโดย นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในกิจกรรมมีการฝึกการเขียนสคริปต์รายการวิทยุ เรื่องการส่งเสริมการอ่านและการสาธิตการจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561