สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวนโยบายและร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวนโยบายและร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (Chiang Mai Rajabhat University-School Mentoring) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2560 และแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561 ในประชุมสัมมนานี้ได้มีการนำเสนอประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนต่างๆทั้ง10โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในตอนบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดการแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2561 การนำเสนอศักยภาพในการเป็นพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว นายสุทัศน์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560