สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมกิจกรรม


สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมกิจกรรม

"การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย"

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ บริเวณชั้น 1 และลานเพลิน อาคารสำนักหอสมุด

ภายในกิจกรรมมีทั้งการบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การสาธิต การฝึกการดับเพลิง และการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ

โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่

 

 

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561