สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานภายในหน่วยงาน


อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงานและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมและแนวทางการบริหารงานสำนักหอสมุด วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560