สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดฝึกอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติกับทีมงานพัฒนาระบบ WALAI AutoLib


บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าฝึกอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติกับทีมงานพัฒนาระบบ WALAI AutoLib  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตั้งและทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ที่จะนำมาใช้กับห้องสมุดต่อไป ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่​ 18-21​ ธันวาคม​ 2561

ภาพกิจกรรม


วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561