สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect


เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect จากแบบเดิมมาเป็นแบบ Subject Collection
โดยเลือกสาขาวิชาที่มีสถิติการใช้งานสูงสุด 4 สาขาวิชา ได้แก่
- วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences (208 ชื่อ)
- วารสารสาขาวิชา Engineering (252 ชื่อ)
- วารสารสาขาวิชา Social Sciences (250 ชื่อ)
- วารสารสาขาวิชา Immunology anf Microbiology (122 ชื่อ โดย 83 ชื่อ อยู่ในสาขาวิชา Health Sciences)
การบอกรับสมาชิกแบบเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้งานฐานข้อมูล โปรดใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561