สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

แจ้งเตือนครบกำหนดส่งหนังสือสำหรับอาจารย์/บุคลากร


สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่ยืมหนังสือในภาคเรียนที่ 1/2561
บัดนี้ใกล้จะสิ้นภาคเรียนและจะครบกำหนดส่งในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ท่านสามารถยืมต่อออนไลน์ได้ที่ http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

หรือติดต่อที่งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053885921

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561