สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดแจ้งปิดทำการ เนื่องในวันปิยมหาราช


ประกาศแจ้งสำนักหอสมุดปิดทำการ เนื่องในวันปิยมหาราช

แจ้งห้องสมุดปิดให้บริการในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันปิยมหาราช

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา

>> ยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php?ge=nav_view&gen_lang=170316032202

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561