สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการตอบแบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560


แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงของผู้ใช้บริการ ความคาดหวังและความต้องการ ของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อนำผลที่ได้มาวางแผนการให้บริการ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป

แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 แบบออนไลน์ คลิ๊ก !! 

 

 

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560