สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสืบค้นครอบคลุมฐานข้อมูลชั้นนำและข้อมูลทรัพยากรจากห้องสมุด


 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560