สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560


สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  วิทยากรโดย รองศาสตร์จารย์ทัศนา  สลัดยะนันท์  คุณกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ วีรผลิน

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 4 และห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560