สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอรายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560, การเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (TISE 2017) ,การเป็นเจ้าภาพร่วม กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 (ประจำปี 2560)

ภาพ/ข่าว : นางสาวจิณตมลรัศ    อาคะโรจน์    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดงานบริการสารสนเทศ 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560