สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English


โปรแกรมฝึกภาษา Access English 

โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

วิธีการสมัครเข้าใช้งาน
ลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิ๊กที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้นเลือกสถาบันที่สังกัด และเข้าสู่ระบบโดย email และ password ที่สมัคร 
http://accessenglishnow.com/platform

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560