สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดนิทรรศการในโครงยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง


วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการผลิตครูต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ และโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง

ทั้งนี้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและกิจกรรมในโครงยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง โดยอาจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  และผู้บริหาร คอยให้คำบรรยายแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินงานในโครงการ

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560