สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2561


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2561  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด และผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุม  วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม  2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561