สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ หนังสือ๙๙พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์


ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ หนังสือ๙๙พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

         

- ขอเชิญอ่านหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่ หรือ ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่

- ขอเชิญอ่านหนังสือ๙๙พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่  หรือ ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559