สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ และโรงเรียนบ้านสุขฤทัย


สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ และโรงเรียนบ้านสุขฤทัย โดยได้จัดการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งห้องสมุด การปรับพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ การจัดหมวดหมู่หนังสือ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดชั้นหนังสือ

วันที่ ๘ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ ๓  และโรงเรียนบ้านสุขฤทัย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561